Algemene voorwaarden

1.Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding gelden enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden tussen de kontraktanten, die zich hiermee, mogelijk stilzwijgend, akkoord verklaren.
2.Elke faktuur is kontant betaalbaar bij levering, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders hebben bepaald.
3.Elk protest, van welke aard ook, dient geformuleerd per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de faktuurdatum, op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
4.De voorziene leveringstermijnen zijn slechts benaderend en brengen geen enkele verplichting vanwege de verkoper met zich mee, noch kunnen zij tot enige schadevergoeding aanleiding geven.
5.Bij wanbetaling is een konventionele schadevergoeding verschuldigd van 20%, met een minimum van 75 Euro, alsook een konventionele verwijlsintrest van 1,5% per maand en zulks in beide gevallen van rechtswege.
6. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.