Privacy en Cookie Policy

Privacybeleid Bink bv

https://www.bink.be

Over ons privacybeleid
Bink bv geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig  hebben voor (het verbeteren van) onze  dienstverlening en gaan zorgvuldig om met  de informatie die wij over  u en uw gebruik vanonze  diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit  voor commerciële doelstellingen ter  beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het  gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bink bv. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze  voorwaarden is 28/05/2021, met  het  publiceren van een  nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke  gegevens over  u door  ons worden verzameld, waar deze  gegevens voor worden gebruikt en met  wie en onder welke  voorwaarden deze gegevens eventueel met  derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan  u uit op welke  wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke  rechten u heeft met  betrekking tot de door  u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over  ons privacybeleid kunt  u contact opnemen met  onze  contactpersoon voor privacyzaken, u vindt  de contactgegevens aan  het  einde van ons privacybeleid.

Over de  gegevensverwerking
Hieronder kan  u lezen  op welke  wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze  (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met  software van Magento. Persoonsgegevens die u ten  behoeve van onze dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt, worden met  deze  partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen  uw gegevens nooit  gebruiken voor een  ander doel.  Magento is op basis van de overeenkomst die wij met  hen  hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een  sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het  recht voor om verzamelde gegevens binnen het  eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met  de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze  webhosting gekozen voor Evato bv. Persoonsgegevens die u ten  behoeve van onze  dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt, wordenmet  deze  partij gedeeld. Evato bv heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen  uw gegevens nooit  gebruiken voor een  ander doel.  Evato bv is op basis van de overeenkomst die wij met  hen  hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een  sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Evato bv
Wij nemen webhostingdiensten af van Evato bv. Evato bv verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet  voor eigen doeleinden. Wel kan  deze  partij metagegevens verzamelen over  het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Evato bv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Evato bv is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail.  Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Pay.nl
Voor het  afhandelen van een  (deel  van) de betalingen in onze  webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl  verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl  behoudt zich het  recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het  kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met  derden te delen. Pay.nl  deelt in het  geval  van een  aanvraag voor een  uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl  's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl  bewaart uw gegevens niet  langer dan  op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Magento
Wij verzamelen reviews via het  platform van Magento. Als u een  review achterlaat via Magento dan  bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Magento deelt deze  gegevens met  ons,  zodat wij de review aan  uw bestelling kunnen koppelen. Magento publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan  Magento contact met  u opnemen om een  toelichting op uw review te geven. In het  geval  dat  wij u uitnodigen om een  review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met  Magento. Zij gebruiken deze  gegevens enkel met  het  doel u uit te nodigen om een  review achter te laten. Magento heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Magento behoudt zich het  recht voor om ten  behoeve van het  leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan  Magento toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Magento derden inschakelt.

Verzenden en  logistiek

DPD
Als u een  bestelling bij ons plaatst is het  onze  taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik vande diensten van DPD voor het  uitvoeren van de leveringen. Het  is daarvoor noodzakelijk dat  wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met  DPD delen. DPD gebruikt deze  gegevens alleen ten  behoeve van het  uitvoeren van de overeenkomst. In het  geval  dat  DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan  deze  partijen ter beschikking.

Facturatie en  boekhouden

Sage100c/BOB
Voor het  bijhouden van onze  administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Sage. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het  administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Sage is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Sage gebruikt uw persoonsgegevens niet  voor andere doeleinden dan  hierboven beschreven.

Doel van  de  gegevensverwerking

Algemeen doel van  de  verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten  behoeve van onze  dienstverlening. Dat wil zeggen dat  het  doel van de verwerking altijd  direct verband houdt met  de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet  voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met  ons deelt en wij gebruiken deze  gegevens om - anders dan  op uw verzoek - op een  later moment contact met  u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet  met  derden gedeeld, anders dan  om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen  en ons of een  eed  of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door  onze  website worden verwerkt met  het  doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan  fiscaal en  strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan  Bink bv op grond van een  wettelijke verplichting worden gehouden tot het  delen van uw gegevens in verband met  fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een  dergelijk geval  zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen  ons binnen de mogelijkheden die de wet  ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat  wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat  u niet  langer van onze  diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen  wij dit tevens opvatten als een  vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met  uw (persoons)gegevens te bewaren, deze  gegevens zullen  wij dus  voor zolang de toepasselijke termijn loopt  bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door  of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze  rechten kunt  beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het  geval  dat  u de gegevens op een  ander e-mailadres of bijvoorbeeld per  post  wenst te ontvangen, zullen  wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een  administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het  geval  van een  vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze  systemen hanteren. U heeft te allen  tijde  het  recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat  wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.  U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  kopie  van alle gegevens met  een  overzicht van de verwerkers die deze  gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze  gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens zijn aangepast.

Recht op  beperking van  de  verwerking
U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op  overdraagbaarheid
U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door  een  andere partij te laten uitvoeren. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over  u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door  andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een  dergelijk geval  de dienstverlening niet  langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan  niet  langer kan  worden gegarandeerd.

Recht van  bezwaar en  overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het  recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bink bv. Als u bezwaar maakt zullen  wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat  zullen  wij afschriften en/of  kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan  u ter  beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het  recht om niet  aan  geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet  op zodanige wijze dat  dit recht van toepassing is. Bent  u van mening dat  dit wel zo is, neem dan  contact op met  onze  contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze  website worden cookies geplaatst van het  Amerikaanse bedrijf Google,  als deel  van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze  dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over  hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google  niet  toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van  derde partijen
In het  geval  dat  softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen  tijde  het  recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze  pagina vindt  u echter altijd  de meest recente versie. Als het  nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan  brengen wij u daarvan per  e-mail  op de hoogte.

 

Contactgegevens

Bink bv

BE0404817523
Burrelstraat 3A 9100  Sint  Niklaas Belgium T +(32) 3 7662626 E orders@bink.be

Contactpersoon voor  privacyzaken
Marc  Bink

 
 
 
 

 

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.